Klauzula informacyjna

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administratorem danych jest e-Instytucja.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, nr KRS 0000505951.

Jak można się skontaktować i uzyskać więcej informacji?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się:
  • listownie – na adres siedziby Administratora.
  • e-mailem – iod@e-instytucja.pl

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby obsługi zapytań i udzielania odpowiedzi.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Logując się do Portalu będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na potrzeby obsługi działań, na które Pani/Pan wyraził zgodę na Portalu.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres możliwe jak najkrótszy potrzebny do  udzielania odpowiedzi na zapytania oraz przez okres przewidziany przepisami prawa dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych do czasu przedawnienia roszczeń.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych?

Informujemy, że jako administrator mamy dostęp do Pani/Pana. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć także inne podmioty z nami współpracujące wyłącznie na potrzeby realizacji wykonywania zadań przez nas zleconych.

W jaki sposób można cofnąć zgodę wyrażoną w Portalu?

Prosimy o kontakt e-mailem – iod@e-instytucja.pl

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Profilowanie

W oparciu o twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.