OPIS ROZWIĄZANIA

Aplikacja e-Instytucja umożliwia prowadzenie elektronicznej korespondencji urzędu z mieszkańcami, co pozwala na realizację zadań zgodnych z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z późniejszymi zmianami. e-Instytucja to system trójwarstwowy działający w architekturze klient-serwer, wykorzystujący do komunikacji przeglądarkę internetową. Oprogramowanie e-Instytucja jest systemem pośredniczącym w komunikacji pomiędzy e-PUAP i systemami dziedzinowymi oraz EZD. Komunikacja pomiędzy e-PUAP/e-Instytucja a programy dziedzinowe opiera się na protokole komunikacyjnym SOAP działającym na protokole transportowym HTTP lub HTTPS. Dodatkowo połączenia zabezpieczone są protokołem WS-Security. Aplikacja e-Instytucja zapewnia obsługę dokumentów XML w zakresie wizualizacji dokumentów z wykorzystaniem wzoru (XML, XLS, XSD) dostępnego w CRWDE (Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych).

FUNKCJONALNOŚĆ

Program e-Instytucja daje mieszkańcom/podatnikom bezpieczny dostęp, z wykorzystaniem Internetu, do danych z Rejestrów Publicznych (podatki/opłaty), przy wykorzystaniu autoryzacji Profilem Zaufanym lub Podpisem Kwalifikowanym. Każdy mieszkaniec/podatnik danej Gminy, posiadający Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany, niezależnie od lokalizacji i czasu, może poprzez Internet uzyskać informacje o swoich zobowiązaniach wobec Gminy (podatki/opłaty.)

Aplikacja e-Instytucja umożliwia osobom fizycznym i prawnym bieżące sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek oraz monitorowanie stanu realizacji spraw. Daje również możliwość opłacenia wybranych należności wykorzystując system bankowości internetowej na e-PUAP poprzez usługę PayByNet, obsługiwaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Logując się do systemu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub Podpisu Kwalifikowanego, mieszkaniec/podatnik ma dostęp do kompletu informacji o wszystkich swoich nieruchomościach z terenu gminy, a także danych dotyczących dzierżaw i użytkowania wieczystego. Wybierając odpowiednią zakładkę, otrzymujemy informację o formie naliczenia podatku lub opłaty oraz wysokości poszczególnych rat i terminie ich płatności również o istniejących zaległościach i należnych odsetkach. Dodatkowo możemy za pomocą e-Instytucji wysłać do Urzędu informację lub deklarację na podatek (rolny, leśny lub od nieruchomości). Informacje są pobierane bezpośrednio z bazy danych programów dziedzinowych i są identyczne z tymi, którymi dysponuje Gmina.

KORZYŚCI